Livework Consult Leveringsvilkår

Innledning

Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig avtale mellom kjøper og selger.
Ved situasjoner som ikke dekkes av disse betingelser eller ved avtale gjelder NL 92 eller NLM 94.

Priser og tilbud

Prisene er gitt ut ifra gjeldene valutakurs på tilbudsdatumet.
Det må tas forbehold at pristilbudet kan bli justert vis råvarepriser eller andre type kostnader påløper ifra produsent / leverandør i etterkant av bestillingen.
LWCAS forbeholder seg rett til å kunne gjøre prisendring på faktureringsdatoen så rett valutapris blir brukt.
LWCAS forbeholder seg reservasjon imot trykkfeil i pristilbudet eller i prisarket. Alle
priser er ex mva 25%. Påminnelsegebyr påløper ved purring og inkassokrav.

Frakt

Kjøper står for fraktkostnader og forsikringer. Ønsker kunden express frakt så blir det ekstra kostnad for kunden.

Tekniske opplysninger
Info i brosjyrer eller tekniske tegninger tjener kun til veiledning. Ut ifra kjøpers ønsker og tilbud ifra LWCAS så har kjøper akseptert varen når det foreligger skriftlig bestilling. Skulle varen i etterkant ikke tjene kjøper slik som forventet så påhviler det ansvaret kjøper.

Bestilling av varer

Alle bestillinger skal være skriftlige.
Er det gitt pristilbud så skal den skriftlige bestillingen referere til pristilbudet.
Småbestillinger på varer under kr 300.- tilleggs ett gebyr på kr 150.-.
Ved annullering av ordre så gjelder følgende kostnader:
Varer på lager, ikke sendt – kr 0.-
Varer sendt – kunde betaler 15 % av vare verdi pluss returfrakt.
Spesialbestilte varer eller spesialtilvirket – kunden dekker 100 % kostnader.

Leveringstid

Oppgitt leveringstid er veiledende så sant det ikke er satt en dato på avtalen. LWCAS bestreber seg for at leveringstid på 2-5 dage gjelder ifra skriftlig bestillingsdato ifra kjøper til LWCAS på lagervarer.
Ikke lagerførte varer så kan leveringstiden være ifra 21 dager til 120 dager.
LWCAS rår ikke over streiker eller andre forsinkelser,virus, etc i.f.m varetransport. Kjøper kan ikke kreve prisreduksjon i tilbudet vis varen blir forsinket lengre en hva LWCAS bestreber seg av leveransetid.
Levering skjer til Trøgstad da regler om tollkreditt sier at varen skal til LWCAS firmaadresse først.
LWCAS vil videresende varen snarest til kundens bestillingsadresse.

Betalingsvilkår

Vis ikke annet er avtalt så faktureres kunden for 15 dager fra faktureringsdatum. Etter forfallsdato så beregnes en rente i 9% .(forsinkelsesrente i.h.t lov av 17 desember 1978 nr.100)
Ved skriftlig bestilling på varebeløp over kr 100 000 så kan LWCAS be om at 50% av summen innbetales ved bestilling (garantisum). Varer faktureres til kunde etter varen(e) er kommet til Norge.

Reklamasjon

Kunden forplikter seg til å se over varene ved ankomst. Skriftlig reklamasjon skal foreligge senest 7 dager etter kvittert mottatt vare.
Skulle kjøper oppdage feil eller mangler på produktet ved førstegangs bruk så må det sendes skriftlig reklamasjon til LWCAS pr e-mail.
Frister ved slik reklamasjon er 2 mnd etter mottatt vare.

Salgspant

LWCAS har salgspant i salgsgjenstand i.h.t lov om pant av 8 februar 1980. Salgspanten gjelder frem til kunden har innbetalt hele kjøpesummen.

Avbestilling

På alle typer AUS produkter skal kjøper dekke alle kostnadene i.f.t en avbestilling. Avbestillingen skal være skriftlig.
Forskuddsbetaling (garantisum) tilbakebetales kjøper med fratrekk av kostnader som påløper LWCAS ved ett slikt oppdrag.

Transport

Skader på varer som har skjedd under transport dekkes ikke av LWCAS. Dette gjelder ifra produsent / leverandør og til bestillers leveringsadresse.
Ved retur av varer (se retur).

Garanti

Garanti gjelder for materialfeil eller dårlig utført arbeid av fabrikk.
For at garanti skal gjelde så må pkt REKLAMASJON følges
.
LWCAS kan ikke gi bedre eller dårligere garanti en hva produsent av verktøyet gir.
Det vil ved en garantisak være LWCAS sin underleverandør / grossist som gir tilbakemelding på hvordan garantibestemmelsene skal gjelde.

Retur

Retur av vare skal være godkjent på forhand av LWCAS ved at kunde har sendt en skriftlig henvendelse med følgende opplysninger: bestillingsdato, fakturanummer og leveringsdato og hvorfor varen ønskes returnert.
Varen må være etter kontraktmessig i stand og i original forpakning.
Forhandlinger om retur må skje snarest (maks 1 mnd.) etter mottatt vare.
Kjøper betaler frakt og forsikringer på returvaren.
LWCAS godskriver kunde maks 70 % av nettoverdien.

Kjøpers mislighold

Alle avtaler eller betalinger som misligholdes av kjøper gir LWCAS rett til å heve avtalen og kreve erstatning.

Twister

Skulle det oppstå tvist om forståelsen i kontrakten og partene ikke blir enige så avgjøres denne ved en domstol.
Det skal bestrebes med å løse saken i mellom partene før domstol brukes.